EBIT ve FAVÖK arasındaki fark

FAVÖK, bir işletme tarafından üretilen yaklaşık işletme geliri tutarını temsil ederken, FAVÖK kabaca faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını temsil eder. EBIT kısaltması, Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç anlamına gelir; Net gelirden faiz ve vergilerin çıkarılmasıyla, bir işletmenin finansman yönleri faaliyetlerinden ayrılır. FAVÖK kısaltması, Faiz, Vergi, Amortisman ve Amortisman Öncesi Kazanç; FAVÖK hesaplamasından amortisman ve itfa paylarının ek olarak kaldırılmasıyla, tüm gayri nakdi giderler faaliyet gelirlerinden silinir. Dolayısıyla, iki ölçü arasındaki farklar aşağıdaki gibidir:

  • FAVÖK, operasyonların tahakkuk esaslı sonuçlarını gösterirken, FAVÖK, operasyonların ürettiği nakit akışlarının yaklaşık bir tahminini verir.

  • Bu tür değerlemeler genellikle nakit akışlarına dayandığından, FAVÖK, satın alma amacıyla bir şirket değerlemesi geliştirmek için daha çok kullanılır.

  • FAVÖK, sermaye yoğun firmaların veya büyük miktarlarda maddi olmayan varlıkları amorti eden firmaların analizinde kullanılması daha olasıdır. Aksi takdirde, amortisman ve / veya amortisman gideri, önemli zararlar izlenimi vererek net gelirlerini aşabilir.

Her iki hesaplamanın da genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre gelir tablosuna dahil edilmesine izin verilmez. Bunun yerine, ayrı ayrı hesaplanırlar ve mali tabloların bir parçası değildirler. Bir işletmenin tarihsel performansını gözden geçiren dışarıdan bir analist tarafından kullanılması daha olasıdır.