Bilanço

Bilanço, belirli bir zamandaki bir işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını özetleyen bir rapordur. Genellikle kredi verenler, yatırımcılar ve alacaklılar tarafından bir işletmenin likiditesini tahmin etmek için kullanılır. Bilanço, bir işletmenin finansal tablolarında yer alan belgelerden biridir. Mali tablolardan bilanço raporlama dönemi sonu itibarıyla gösterilirken, gelir tablosu ve nakit akış tablosu tüm raporlama dönemini kapsamaktadır.

Bilançoda yer alan tipik satır öğeleri (genel kategoriye göre) şunlardır:

  • Varlıklar: Nakit, menkul kıymetler, peşin ödenmiş giderler, alacak hesapları, envanter ve sabit varlıklar

  • Borçlar: Ödenecek hesaplar, tahakkuk eden borçlar, müşteri ön ödemeleri, ödenecek vergiler, kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçlar

  • Özsermaye: Hisse senedi, ek ödenmiş sermaye, dağıtılmamış karlar ve hazine stoğu

Bir bilançoya dahil edilen tam münferit kalem seti, bir organizasyonun dahil olduğu ticari işlemlerin türlerine bağlı olacaktır. Genellikle, aynı sektörde yer alan şirketlerin bilançoları için kullanılan satır kalemleri, hepsi aynı tür işlemlerle ilgilendiğinden benzer olacaktır. Kalemler likidite sırasına göre sunulur, bu da en kolay nakde dönüştürülebilen varlıkların önce listelendiği ve en kısa sürede ödenmesi gereken yükümlülüklerin ilk sırada yer aldığı anlamına gelir.

Bilançoda listelenen varlıkların toplam tutarı, her zaman bilançoda listelenen tüm borçların ve özkaynak hesaplarının (muhasebe denklemi olarak da bilinir) toplamına eşit olmalıdır;

Varlıklar = Borçlar + Özkaynak

Durum böyle değilse, bilanço dengesiz kabul edilir ve dengesizliğe neden olan temel muhasebe kayıt hatası bulunup düzeltilene kadar düzenlenmemelidir.

Benzer Terimler

Bilanço aynı zamanda finansal durum tablosu olarak da bilinir.