Amortisman için muhasebe girişi

Amortisman için muhasebe girişi

Amortisman muhasebesi, bir sabit kıymetin gider olarak ücretlendirilmesi ve sonunda finansal tablo dışı bırakılması için devam eden bir dizi girdi gerektirir. Bu girişler, sabit varlıkların zaman içinde devam eden kullanımını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.Amortisman, bir varlığın beklenen faydalı ömrü boyunca maliyetinin kademeli olarak masraflandırılmasıdır. Bir sabit kıymetin kaydedilen

Daha fazla oku

Alacak hesapları devir hızı

Alacak hesapları devir hızı

Alacak hesapları cirosu, bir işletmenin ortalama alacaklarını tahsil ettiği yıl sayısıdır. Oran, bir şirketin müşterilerine verimli bir şekilde kredi verme ve onlardan zamanında fon toplama yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Yüksek bir ciro oranı, muhafazakar bir kredi politikası ve agresif bir tahsilat departmanı ile bir dizi yüksek kaliteli müşterinin bir kombinasyonunu gösterir. Düşük bir devir oranı, işl

Daha fazla oku

Net kar aralığı

Net kar aralığı

Net kar marjı, tüm giderler satışlardan düşüldükten sonra kalan gelirin yüzdesidir. Ölçüm, bir işletmenin toplam satışlarından elde edebileceği kar miktarını ortaya çıkarır. Denklemin net satış kısmı brüt satışlardan satış indirimleri gibi tüm satış kesintilerinin çıkarılmasıdır. Formül şudur:(Net kar ÷ Net satışlar)

Daha fazla oku

1 tablonun bugünkü değeri

1 tablonun bugünkü değeri

1 tablonun bugünkü değeri, çeşitli faiz oranları ve dönem kombinasyonları için kullanılan bugünkü değer iskonto oranlarını belirtir. Bu tablodan seçilen bir iskonto oranı daha sonra gelecekteki bir tarihte alınacak nakit toplamı ile çarpılarak bugünkü değerine ulaşılır. Tabloda seçilen faiz oranı, yatırımcının diğer yatırımlardan elde ettiği cari tutara, kurumsal sermaye maliyetine veya başka bir ölçüye bağlı olabilir.Bu nedenle, dört yılın sonunda 10.000 ABD d

Daha fazla oku

FTE'ler nasıl hesaplanır

FTE'ler nasıl hesaplanır

FTE, bir çalışanın tam zamanlı olarak çalıştığı saatlerdir. Konsept, birkaç yarı zamanlı çalışanın çalıştığı saatleri, tam zamanlı çalışanların çalıştığı saatlere dönüştürmek için kullanılır. Yıllık bazda, bir FTE 2.080 saat olarak kabul edilir ve şu şekilde hesaplanır:Günde 8 saatx haftada 5 iş günüx yılda 52 hafta= Yılda 2.080 saatBir işletme önemli sayıda yarı zamanlı person

Daha fazla oku

Katkı payı

Katkı payı

Katkı marjı, bir ürünün fiyatı eksi ilişkili tüm değişken maliyetler olup, satılan her birim için kazanılan ek karla sonuçlanır. Bir işletme tarafından üretilen toplam katkı payı, sabit giderler için ödenebilecek ve bir kar elde edilebilecek toplam kazancı temsil eder. Katkı marjı kavramı, özel fiyatlandırma durumlarında daha düşük bir fiyata izin verilip verilmeyeceğine karar vermek için kullanışlıdır. Belirli bir fiyat noktasındaki katkı

Daha fazla oku

Brüt ve net gelir arasındaki fark

Brüt ve net gelir arasındaki fark

Brüt ve net gelir kavramları, bir işletmenin mi yoksa ücretli bir kişinin mi tartışıldığına bağlı olarak farklı anlamlara sahiptir. Bir şirket için brüt gelir, satış eksi satılan malların maliyeti olan brüt kar marjına eşittir. Dolayısıyla brüt gelir, bir işletmenin mal veya hizmet satışından, satış, idari, vergi ve diğer giderler düşülmeden önce kazandığı tutardır. Bir şirket için net gelir, tüm giderler s

Daha fazla oku

Borçlar ve krediler

Borçlar ve krediler

Borç ve Alacak TanımlarıTicari işlemler, bir kuruluşun finansal tabloları üzerinde parasal etkisi olan olaylardır. Bu işlemleri muhasebeleştirirken, borç sütununun solda ve alacak sütununun sağda olduğu iki hesaba sayıları kaydederiz.Bir banka ya bir varlık ya da gider hesabı arttırır ya da bir yükümlülük veya özkaynak hesabı azalttığı bir muhasebe giriştir. Bir muhasebe girişinde sola ko

Daha fazla oku

Üretim genel giderleri

Üretim genel giderleri

Üretim genel giderleri, üretim sürecinde ortaya çıkan tüm dolaylı maliyetlerdir. Bu ek yük, bir raporlama döneminde üretilen birimlere uygulanır. Genel üretim maliyetleri kategorisine dahil edilen maliyet örnekleri şunlardır:Üretim sürecinde kullanılan ekipmanın amortismanıÜretim tesisinde emlak vergileriFabrika binasında kiraBakım personelinin maaşlarıİmalat yöneticilerinin maaşlarıMalzeme yönetimi personelinin maaşlarıKalite kontrol personelinin maaşlarıÜrünlerle doğrudan ilişkili olmayan sarf malzemeleri (üretim formları gibi)Fabrika için yardımcı programlarKapıcı personel inşa etme ücretleri

Daha fazla oku

Kapanış deneme bakiyesi

Kapanış deneme bakiyesi

Kapanış sonrası deneme bakiyesi, bir raporlama döneminin sonunda sıfır olmayan bakiyeleri içeren tüm bilanço hesaplarının bir listesidir. Kapanış sonrası deneme bakiyesi, tüm borç bakiyelerinin toplamının, sıfıra netleştirilmesi gereken tüm kredi bakiyelerinin toplamına eşit olduğunu doğrulamak için kullanılır. Kapanış sonrası deneme bakiy

Daha fazla oku

Hissedarların özsermayesi

Hissedarların özsermayesi

Özsermaye, tüm borçlar kapatıldıktan sonra bir işletmede kalan varlıkların miktarıdır. Ortakları tarafından bir işletmeye verilen sermaye, ayrıca bağışlanan sermaye ve işletmenin faaliyetinden elde edilen kazançlar, çıkarılmış temettüler düşülerek hesaplanır. Bilançoda, öz sermaye şu şekilde hesaplanır:Toplam varlıklar - Toplam borçlar = Hissedarların özkaynaklarıHisse senedi sermayesinin alternatif bir hesaplaması:Sermaye + Birikmiş kazanç - Hazine hissesi = Hissedar özkaynağıHer iki hesaplama da aynı miktarda öz sermaye ile sonuçlanır. Bu tutar, bilançoda ve öz sermaye tablosunda gör

Daha fazla oku

Satış ödenmemiş gün hesaplaması

Satış ödenmemiş gün hesaplaması

Ödenmemiş satış günleri (DSO), alacakların tahsil edilmeden önce ödenmemiş durumda kaldığı ortalama gün sayısıdır. Müşterilere kredi sağlamada bir şirketin kredi ve tahsilat çabalarının etkinliğini ve ayrıca onlardan tahsil etme kabiliyetini belirlemek için kullanılır. Bireysel müşteri düzeyinde ölçüldüğünde, müşteri faturaları ödemeden önceki süreyi uzatmaya çalışacağından, bir müşterinin nakit akışı sorunları yaşadığını gösterebilir. Ölçüm, alacaklara yatırılan yaklaşık nakit miktarını izleme

Daha fazla oku

Elde tutulan kazanç formülü

Elde tutulan kazanç formülü

Geçmiş yıl karları formülü, bir raporlama dönemi sonu itibariyle dağıtılmamış karlar hesabındaki bakiyeyi türeten bir hesaplamadır. Birikmiş kazanç, bir işletmenin kârının hissedarlara dağıtılmamış kısmıdır; bunun yerine, işletme sermayesi ve / veya sabit varlıklara yapılan yatırımlar için ve ödenmemiş borçları ödemek için alıkonulur. Birikmiş kazanç hesaplaması:+ Birikmiş ka

Daha fazla oku

Sermaye bütçelemesi

Sermaye bütçelemesi

Sermaye Bütçelemesinin TanımıSermaye bütçelemesi, bir işletmenin hangi önerilen sabit varlık alımlarını kabul etmesi gerektiğini ve hangilerinin reddedilmesi gerektiğini belirlemek için kullandığı süreçtir. Bu süreç, önerilen her bir sabit kıymet yatırımının nicel bir görünümünü oluşturmak için kullanılır, böylece bir yargıda bulunmak için rasyonel bir temel sağlar.Sermaye Bütçeleme YöntemleriSabit varlıkl

Daha fazla oku

Toplam üretim maliyeti

Toplam üretim maliyeti

Toplam üretim maliyeti, bir işletme tarafından bir raporlama döneminde mal üretmek için katlanılan toplam maliyet tutarıdır. Terim daha sonra iki şekilde tanımlanabilir:Bu maliyetin tamamı, raporlama döneminde gider yazılır; bu, toplam üretim maliyetinin satılan malların maliyeti ile aynı olduğu anlamına gelir; veyaBu maliyetin bir kısmı dönem içinde gider yazılır ve bir kısmı dönem içinde üretilen ancak satılmayan mallara dağıtılır. Böylece, bilançoda belirtildiği gibi

Daha fazla oku

Kazanılan faiz oranı

Kazanılan faiz oranı

Faiz kazanılan oran, bir kuruluşun borç yükümlülüklerini ödeme kabiliyetini ölçer. Oran, borç verenler tarafından, muhtemel bir borçlunun herhangi bir ek borç almaya gücünün yetip yetmeyeceğini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Oran, bir işletmenin borç faiz giderinin ödenmesinde kullanılabilecek kazancının faiz gideri miktarına bölünmesiyle hesaplanır. Formül şudur:Faiz ve vergilerde

Daha fazla oku

Dönem maliyetleri

Dönem maliyetleri

Dönem maliyeti, önceden ödenmiş giderlere, envantere veya sabit varlıklara aktifleştirilemeyen herhangi bir maliyettir. Bir dönem maliyeti, bir işlem olayından çok zamanın geçişiyle daha yakından ilişkilidir. Bir dönem maliyeti, esasen her zaman bir kerede gider olarak tahsil edildiğinden, daha uygun bir şekilde dönem gideri olarak adlandırılabilir. Oluşan dönemde gider

Daha fazla oku

Çift azalan bakiye amortismanı

Çift azalan bakiye amortismanı

Çift Azalan Bakiye Amortismanına Genel BakışÇifte azalan bakiye yöntemi, bir sabit kıymetle ilişkili amortismanın çoğunun yararlı ömrünün ilk birkaç yılında muhasebeleştirildiği hızlandırılmış bir amortisman şeklidir. Bu yaklaşım, aşağıdaki iki koşuldan birinde makuldür:Bir varlığın faydası, faydalı ömrünün erken döneminde daha hızlı tüketildiğinde; veyaNiyet şimdi daha fazla gideri tanımak olduğunda, böylece kar tahakkukunu geleceğe kaydırmak (gelir vergilerini ertelemek için faydalı olabilir).Bununla birlikte, bu yöntemin hesaplanması, daha gelen

Daha fazla oku

Ürün maliyetleri ile dönem maliyetleri arasındaki fark

Ürün maliyetleri ile dönem maliyetleri arasındaki fark

Ürün maliyetleri ile dönem maliyetleri arasındaki temel fark, ürün maliyetlerinin yalnızca ürünlerin satın alınması veya üretilmesi durumunda ortaya çıkması ve dönem maliyetlerinin zamanın geçişiyle ilişkilendirilmesidir. Bu nedenle, üretim veya envanter satın alma faaliyeti olmayan bir işletme ürün maliyetine maruz kalmayacak, ancak yine de dönem maliyetlerine maruz kalacaktır.Ürün maliyetleri başlangıçta

Daha fazla oku

FOB hedefi

FOB hedefi

FOB varış noktası, "Güvertede Ücretsiz Varış Yeri" teriminin kısaltılmış halidir. Terim, mallar alıcının teslim limanına ulaştığında alıcının bir tedarikçi tarafından kendisine gönderilen malları teslim alması anlamına gelir. FOB hedef terimlerinin dört varyasyonu vardır:FOB varış yeri, navlun önceden ödenmiş ve izin verilmiştir. Satıcı, navlun ücretlerini öder ve

Daha fazla oku

Birim başına katkı nasıl hesaplanır

Birim başına katkı nasıl hesaplanır

Birim başına katkı, bir birimin satışından kalan, tüm değişken giderlerin ilgili gelirden çıkarılmasından sonra kalan kârdır. Bu bilgi, bir ürünün satılacağı minimum olası fiyatı belirlemek için yararlıdır. Aslında, sıfır birim başına katkının altına asla düşmeyin; aksi takdirde her satışta para kaybedersiniz. Negatif katkı payı yaratan bir fiyatt

Daha fazla oku

Ürün maliyeti

Ürün maliyeti

Ürün maliyeti, bir ürün yaratmak için katlanılan maliyetleri ifade eder. Bu maliyetler, doğrudan işçiliği, doğrudan malzemeleri, sarf malzemesi üretim kaynaklarını ve fabrika genel giderlerini içerir. Ürün maliyeti, bir müşteriye bir hizmet sunmak için gereken iş gücü maliyeti olarak da düşünülebilir. İkinci durumda, ürün maliy

Daha fazla oku

Birim başına maliyet nasıl hesaplanır

Birim başına maliyet nasıl hesaplanır

Birim başına maliyet genellikle bir şirket çok sayıda özdeş ürün ürettiğinde ortaya çıkar. Bu bilgiler daha sonra, kuruluşun malları uygun maliyetli bir şekilde üretip üretmediğini görmek için bütçelenmiş veya standart maliyet bilgileriyle karşılaştırılır.Birim başına maliyet, bir üretim sürecinden kaynaklanan değişken maliyetler ve sabit maliyetlerin üretilen birim sayısına bölünmesiyle elde edilir. Doğrudan malzemeler gibi değişken maliye

Daha fazla oku

Diğer kapsamlı gelir

Diğer kapsamlı gelir

Diğer kapsamlı gelir, hem Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri hem de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında gelir tablosundaki net gelirden hariç tutulan gelirler, giderler, kazançlar ve kayıplardır. Bu, bunun yerine gelir tablosunda net gelirden sonra listelendikleri anlamına gelir.Gelirler, gide

Daha fazla oku

Kazanılmamış gelir

Kazanılmamış gelir

Kazanılmamış gelir, henüz gerçekleştirilmemiş bir iş için müşteriden alınan paradır. Bu, gerekli hizmetleri yerine getirecek paraya sahip olan satıcı için nakit akışı açısından avantajlıdır. Kazanılmamış gelir, ödemenin alıcısı için bir yükümlülüktür, bu nedenle ilk giriş, nakit hesabına bir borç ve kazanılmamış gelir hesabına bir kredidir.Kazanılmamış Gelirin MuhasebeleştirilmesiBir

Daha fazla oku

Sıradan bir yıllık gelir tablosunun bugünkü değeri

Sıradan bir yıllık gelir tablosunun bugünkü değeri

Yıllık ödeme, aynı aralıklarla ve aynı miktarlarda gerçekleşen bir dizi ödemedir. Yıllık gelirin bir örneği, bir varlığın alıcısından satıcıya, alıcının bir dizi düzenli ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir dizi ödemedir. Örneğin, ABC Imports, Delaney Real Estate'ten 500.000 $ 'a bir depo satın alır ve depo için yılda bir ödeme aralıklarıyla ödenmek üzere 100.000 $' lık beş ödeme ile ödeme yapmayı ta

Daha fazla oku

FOB nakliye noktası

FOB nakliye noktası

FOB nakliye noktası terimi, "Gemide Ücretsiz Nakliye Noktası" teriminin kısaltılmış halidir. Terim, mallar tedarikçinin sevkiyat limanından ayrıldıktan sonra, alıcının bir tedarikçi tarafından kendisine gönderilen malları teslim alması anlamına gelir. Alıcı, tedarikçinin sevkiyat limanından çıkış noktasında sahipliği aldığından, tedarikçi bu noktada bir satış kaydetmelidir.Alıcı, aynı noktada envanterinde bir

Daha fazla oku

Yarım ayda bir ve iki haftada bir maaş bordrosu arasındaki fark

Yarım ayda bir ve iki haftada bir maaş bordrosu arasındaki fark

Yarım ayda bir ile iki haftada bir maaş bordrosu arasındaki fark, yarım ayda bir olana yılda 24 kez, iki haftada bir olana ise yılda 26 kez ödenmesidir. Genellikle ayın 15. ve son günlerinde olmak üzere, ayda iki kez bir maaş bordrosu ödenir. Bu ödeme tarihlerinden biri hafta sonuna denk gelirse, maaş bordrosu bunun yerine önceki Cuma günü ödenir. İki haftada bir,

Daha fazla oku

Proforma finansal tablolar

Proforma finansal tablolar

Proforma finansal tablolar, geçmişte meydana gelebilecek veya gelecekte meydana gelebilecek olaylar hakkında varsayımlar veya varsayımsal koşullar kullanılarak bir işletme tarafından yayınlanan finansal raporlardır. Bu ifadeler, belki de bir yatırım veya kredi teklifinin bir parçası olarak, kurumsal sonuçların bir görünümünü dışarıdan kişilere sunmak için kullanılır. Bir bütçe, belirli varsayıml

Daha fazla oku

Defter bakiyesi ile mevcut bakiye arasındaki fark

Defter bakiyesi ile mevcut bakiye arasındaki fark

Genel muhasebe bakiyesi ve mevcut bakiye, bir banka tarafından bir çek hesabının nakit pozisyonu için kullanılan terimlerdir. Genel muhasebe bakiyesi, günün başlangıcından itibaren mevcut olan bakiyedir. Mevcut bakiye iki farklı şekilde tanımlanabilir; onlar:Genel muhasebe bakiyesi, artı veya eksi gün boyunca sonraki etkinlikler; esasen, günün herhangi bir noktasındaki bitiş bakiyesidir; veyaHesap bakiyesi eksi yatırılan ancak henüz hesap sahibinin kullanımına sunulmamış çeklerin yanı sıra hesaba henüz kaydedilmemiş diğer krediler.İkinci tanım daha yaygın olarak k

Daha fazla oku

Sabit maliyet örnekleri

Sabit maliyet örnekleri

Sabit maliyet, bir işletme satış hacminde veya diğer faaliyet seviyelerinde değişiklikler yaşasa bile kısa vadede değişmeyen bir maliyettir. Bu tür bir maliyet, bunun yerine, bir aylık doluluk karşılığında kira ödemesi veya bir çalışanın iki haftalık hizmet karşılığında maaş ödemesi gibi bir süre ile ilişkilendirilme eğilimindedir. Bir işletmedeki sabit maliyetler

Daha fazla oku

Geçmiş yıl karları tablosu

Geçmiş yıl karları tablosu

Birikmiş Kazanç Tablosunun TanımıBirikmiş karlar tablosu, bir raporlama dönemi boyunca dağıtılmamış karlar hesabındaki değişiklikleri mutabık kılar. Hesap özeti, birikmiş karlar hesabındaki başlangıç ​​bakiyesi ile başlar ve ardından, sona eren birikmiş kazanç bakiyesine ulaşmak için kar ve temettü ödemeleri gibi öğeleri ekler veya çıkarır. İfadenin genel hesaplama yapısı şu şek

Daha fazla oku

Likidite sırası

Likidite sırası

Likidite sırası, varlıkların bilançoda, genellikle onları nakde dönüştürmek için gereken süre sırasına göre sunulmasıdır. Bu nedenle, önce nakit her zaman, ardından menkul kıymetler, ardından alacak hesapları, ardından envanter ve ardından sabit kıymetler sunulur. İyi niyet en son listelenir. Her bir varlık türünü nak

Daha fazla oku

Şirket avantajları ve dezavantajları

Şirket avantajları ve dezavantajları

Bir şirket, eyalet yasalarına göre düzenlenmiş, yatırımcıları hisse senetlerini mülkiyetinin kanıtı olarak satın alan tüzel kişiliktir. Kurumsal yapının avantajları şu şekildedir:Sınırlı sorumluluk . Bir şirketin hissedarları sadece yatırımlarının miktarına kadar sorumludur. Tüzel kişilik, onları başka h

Daha fazla oku

Ödenmiş sermaye

Ödenmiş sermaye

Ödenen sermaye, bir işletmenin hisse senedi karşılığında yatırımcılardan alınan ödemelerdir. Bu, bir işletmenin toplam öz sermayesinin temel bileşenlerinden biridir. Ödenen sermaye, adi hisse senedini veya imtiyazlı hisse senedini içerebilir. Bu fonlar yalnızca ihraççı tarafından doğrudan yatırımcılara hisse satışından gelir; yatırımcılar arasında ikincil piyasada hisse satışından veya herhangi bir işletme faaliyetinden kaynaklanmamaktadır.Ödenen sermaye yalnızca hisse senedi sa

Daha fazla oku

Marjinal fayda

Marjinal fayda

Marjinal fayda, bir mal veya hizmetin ek bir biriminin tüketilmesinin neden olduğu bir tüketiciye sağlanan faydanın artarak artmasıdır. Tüketicinin tüketim seviyesi arttıkça, marjinal fayda azalma eğilimindedir (buna azalan marjinal fayda denir) çünkü ek tüketimle ilişkili artan memnuniyet miktarı düşer. Bu nedenle, bir tük

Daha fazla oku

Nakit karşılama oranı

Nakit karşılama oranı

Nakit karşılama oranı, bir borçlunun faiz gideri için ödenebilecek nakit tutarını belirlemede kullanışlıdır ve mevcut nakdin ödenecek faiz miktarına oranı olarak ifade edilir. Yeterli bir ödeme kabiliyetini göstermek için, oranın 1: 1'den büyük ölçüde büyük olması gerekir.Nakit karşılama oranını hesaplamak için, gelir tablosundan faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) alın, FAVÖK'e dahil edilen tüm gayri nakdi giderleri (amortisman ve amortisman gibi) geri ekleyin ve faiz giderine bölün. Formül şudur:(Faiz ve Vergi Öncesi Kaza

Daha fazla oku

Denetleyici iş tanımı

Denetleyici iş tanımı

Pozisyon Açıklaması : ControllerYorumlar: Aşağıdaki iş tanımının içeriği, bir denetleyicinin günlük muhasebe işlemlerini yürütmek için yeterli destek personeline sahip olduğu ve denetleyiciyi muhasebe departmanını yönetme rolüne bıraktığı varsayımına dayanmaktadır. Durum böyle değilse ve özellikle kontrolör muhasebe departmanındaki tek kişi ise, kontrolör gerçekten muhasebeci rolünü yerine getiriyor olabilir.Temel İşlev: Kontrolör pozisyonu, periyo

Daha fazla oku

Doğrudan maliyetler ile dolaylı maliyetler arasındaki fark

Doğrudan maliyetler ile dolaylı maliyetler arasındaki fark

Doğrudan maliyetler ile dolaylı maliyetler arasındaki temel fark, yalnızca doğrudan maliyetlerin belirli maliyet nesnelerine kadar izlenebilmesidir. Maliyet nesnesi, bir ürün, hizmet, müşteri, proje veya faaliyet gibi bir maliyetin derlendiği bir şeydir. Bu maliyetler, idari faaliyetler (dönem maliyetleri olarak kabul edilirler) için değil, üretim faaliyetleri içinse, genellikle yalnızca doğrudan veya dolaylı maliyetler olarak sınıflandırılır.Kavram, belirli bir ürün

Daha fazla oku

Tahakkuk esası

Tahakkuk esası

Tahakkuk esası, kazanıldığında hasılat ve gerçekleştiğinde giderler için muhasebe işlemlerini kaydetme yöntemidir. Tahakkuk esası, bu tür kalemlerin fiilen meydana gelmesinden önce olan satış iadeleri, şüpheli borçlar ve envanterin eskimesi için ödeneklerin kullanılmasını gerektirir. Tahakkuk esaslı muhasebe

Daha fazla oku

Varlıkların elden çıkarılması nasıl kaydedilir

Varlıkların elden çıkarılması nasıl kaydedilir

Varlıkların elden çıkarılması, varlıkların muhasebe kayıtlarından çıkarılmasını içerir. Bu, bir varlığın tüm izlerini bilançodan tamamen kaldırmak için gereklidir (finansal tablo dışı bırakma olarak bilinir). Varlığın elden çıkarılması, elden çıkarma gerçekleştiğinde raporlama döneminde işlemle ilgili bir kazanç veya zararın kaydedilmesini gerektirebilir.Bu tartışmanın amaçları doğrultusunda, elde

Daha fazla oku

Nakit akış tablosu dolaylı yöntem

Nakit akış tablosu dolaylı yöntem

Nakit akış tablosunun hazırlanmasına yönelik dolaylı yöntem, net gelirin, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit miktarına ulaşmak için bilanço hesaplarındaki değişikliklerle ayarlanmasını içerir. Nakit akış tablosu, bir şirketin finansal tablolarının bileşenlerinden biridir ve bir işletmenin nakit kaynaklarını ve kullanımlarını ortaya çıkarmak için kullanılır. Faaliyetlerden elde edilen nakit v

Daha fazla oku

Denetimde yönetim iddiaları

Denetimde yönetim iddiaları

Yönetim iddiaları, bir işletmenin belirli yönleriyle ilgili olarak yönetim üyeleri tarafından yapılan iddialardır. Kavram, öncelikle, denetçilerin işletmeye ilişkin çeşitli iddialara dayandığı bir şirketin mali tablolarının denetimi ile ilgili olarak kullanılır. Denetçiler, bir dizi denetim testi yaparak bu iddiaların geçerliliğini test eder. Yönetim iddiaları aşağıdak

Daha fazla oku

İşletme giderlerine örnekler

İşletme giderlerine örnekler

İşletme giderleri, bir işletmenin, mal veya hizmet üretimi ile doğrudan ilişkili olmayan faaliyetlerde bulunmak için yaptığı harcamalardır. Bu harcamalar satış, genel ve yönetim giderleri ile aynıdır. İşletme giderlerinin örnekleri aşağıdakileri içerir:Tazminatla ilgili işletme giderlerine örneklerÜretim dışı çalışanlar için tazminat ve ilgili bordro vergi giderleriSatış komisyonları (bu değişken bir maliyet olarak yorumlansa da, bu nedenle satılan malların maliyetinin bir parçasıdır)Üretim dışı çalışanlar için avantajlarÜretim dışı çalışanlar için emeklilik planı katkılarıOfisle ilgili işletme

Daha fazla oku

Şüpheli hesaplar için ödenek

Şüpheli hesaplar için ödenek

Şüpheli Hesaplar İçin Ödeneğe Genel BakışŞüpheli hesaplar için ödenek, bir şirketin bilançosunda görünen toplam alacak hesap tutarındaki bir azalmadır ve alacak hesapları kaleminin hemen altında bir kesinti olarak listelenir. Bu kesinti, kontra varlık hesabı olarak sınıflandırılır. Ödenek, yönetimin müşteril

Daha fazla oku

Toplam varlık devir oranı

Toplam varlık devir oranı

Toplam varlık devir oranı, bir şirketin satışlarını varlık tabanıyla karşılaştırır. Oran, bir organizasyonun verimli bir şekilde satış üretme yeteneğini ölçer ve tipik olarak üçüncü taraflarca bir işletmenin faaliyetlerini değerlendirmek için kullanılır. İdeal olarak, toplam varlık devir oranı yüksek olan bir şirket, daha az verimli bir rakibe göre daha az varlıkla çalışabilir ve bu nedenle faaliyet için daha az borç ve öz sermaye gerektirir. Sonuç, hissedarlarına nispeten daha büyük

Daha fazla oku

Geri ödeme yöntemi | Geri ödeme süresi formülü

Geri ödeme yöntemi | Geri ödeme süresi formülü

Geri ödeme süresi, bir varlığa yatırılan tutarı net nakit akışlarından geri kazanmak için gereken süredir. Önerilen bir projeyle ilişkili riski değerlendirmenin basit bir yoludur. Yatırımcının ilk harcaması daha kısa bir süre için risk altında olduğu için, geri ödeme süresi daha kısa olan bir yatırım daha iyi olarak kabul edilir. Geri ödeme süresini türetmek i

Daha fazla oku

Periyodik envanter sistemi

Periyodik envanter sistemi

Periyodik Envanter Sistemine Genel BakışPeriyodik bir envanter sistemi, fiziksel bir envanter sayımı yürütüldüğünde yalnızca genel muhasebedeki son stok bakiyesini günceller. Fiziksel envanter sayımları zaman alıcı olduğundan, çok az şirket bunları üç ayda bir veya yılda birden fazla yapıyor. Bu arada muhasebe siste

Daha fazla oku

Alacak hesapları ve borçlar arasındaki fark

Alacak hesapları ve borçlar arasındaki fark

Alacak hesapları, bir şirketin müşterilerinin borçlu olduğu tutarlar, ödenecek hesaplar ise bir şirketin tedarikçilerine borçlu olduğu tutarlardır. Bir likidite analizinin bir parçası olarak alacak ve borç hesaplarının tutarları, ödenmemiş borçları ödemek için alacaklardan yeterli fon gelip gelmediğini görmek için rutin olarak karşılaştırılır. Bu karşılaştırma en yaygın olara

Daha fazla oku

Net satış

Net satış

Net satışlar, satış iadelerinin maliyeti, ödenekler ve iskontoların çıkarılmasıyla toplam gelirdir. Bu, bir işletmenin gelir tablosunu incelerken analistler tarafından incelenen birincil satış rakamıdır.Örneğin, bir şirketin brüt satışları 1.000.000 ABD doları, satış iadeleri 10.000 ABD doları, satış öden

Daha fazla oku

Geri ödeme süresi nasıl hesaplanır

Geri ödeme süresi nasıl hesaplanır

Geri ödeme süresi, bir proje tarafından üretilen nakit girişlerinin başlangıçtaki nakit çıkışını dengelemek için gereken süredir. Geri ödeme süresini hesaplamanın iki yolu vardır:Ortalama alma yöntemi . Yıllıklandırılmış beklenen nakit girişlerini varlığın beklenen ilk harcamasına bölün. Bu yaklaşım, nakit akışlarının so

Daha fazla oku

Amortisman vergisi kalkanı

Amortisman vergisi kalkanı

Amortisman vergi kalkanı, amortisman giderinin vergilendirilebilir gelirden çıkarıldığı bir vergi indirim tekniğidir. Amortismanın vergi mükellefini gelir vergilerinden koruduğu miktar, amortisman miktarıyla çarpılan geçerli vergi oranıdır. Örneğin, geçerli vergi oranı% 21 ise ve düşülebilen amortisman tutarı 100.000 ABD doları ise, amort

Daha fazla oku

Brüt satışlar ile net satışlar arasındaki fark

Brüt satışlar ile net satışlar arasındaki fark

Brüt satışlar, şekle dahil edilen herhangi bir kesinti olmaksızın, bir dönemde bildirilen tüm satış işlemlerinin genel toplamıdır. Net satışlar, brüt satışlar eksi aşağıdaki üç kesinti olarak tanımlanır:Satış ödenekleri . Küçük ürün kusurları nedeniyle bir müşteri tarafından ödenen fiyatta bir indirim. Satıcı, alıcı söz konusu ürünleri sat

Daha fazla oku

Toplam maliyet formülü

Toplam maliyet formülü

Toplam maliyet formülü, bir mal veya hizmet grubunun birleşik değişken ve sabit maliyetlerini türetmek için kullanılır. Formül, birim başına ortalama sabit maliyet artı birim başına ortalama değişken maliyetin birim sayısıyla çarpımıdır. Hesaplama şu şekildedir:(Ortalama sabit maliyet + Ortalama değişken maliyet) x Birim sayısı = Toplam maliyetÖrneğin, bir şirket 1.000 birim üretmek için 10.000 AB

Daha fazla oku

Sınıflandırılmış bilanço

Sınıflandırılmış bilanço

Sınıflandırılmış bir bilanço, bir işletmenin varlıkları, borçları ve özkaynakları hakkında hesapların alt kategorilerine toplanan (veya "sınıflandırılan") bilgileri sunar. Daha sonra bilgiler, bir bilançoyu oluşturan tüm hesapların basit bir listesinden daha okunabilir bir formatta düzenlendiğinden, sınıflandırmaları dahil etmek son derece yararlıdır. Bilgiler bu şekilde toplandığın

Daha fazla oku

İşletme varlıkları

İşletme varlıkları

İşletme varlıkları, bir işletmenin devam eden faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere edinilen varlıklardır; bu, gelir elde etmek için gereken varlıklar anlamına gelir. İşletme varlıklarının örnekleri şunlardır:NakitÖnceden ödenmiş giderlerAlacak hesaplarıEnvanterSabit varlıklarMalları üretmek için gerekli teknoloji lisansları gibi tanınmış maddi olmayan varlıklar varsa, bunlar da işletme varlıkları olarak düşünülmelidir.İşletme varlığı olarak kabul edilmeyen varl

Daha fazla oku

Brüt gelir tanımı

Brüt gelir tanımı

Brüt gelir, herhangi bir kesinti yapılmadan bir raporlama dönemi için muhasebeleştirilen satışların toplam tutarıdır. Bu rakam, bir işletmenin mal ve hizmet satma yeteneğini gösterir, ancak kar elde etme yeteneğini göstermez. Brüt hasılattan yapılan kesintiler, satış iskontolarını ve satış iadelerini içerir. Bu kesintiler brüt gelir

Daha fazla oku

Komisyon nasıl hesaplanır

Komisyon nasıl hesaplanır

Komisyon, bir işletmenin bir satışı kolaylaştırırken veya tamamlarken hizmetleri karşılığında bir satış elemanına ödediği bir ücrettir. Bir satış komisyonunun hesaplanması, temel alınan komisyon sözleşmesinin yapısına bağlıdır. Aşağıdaki faktörler genellikle hesaplama için geçerlidir:Komisyon oranı . Bu, belirli bir satış miktarıyla il

Daha fazla oku

Kenar boşluğu ve işaretleme arasındaki fark

Kenar boşluğu ve işaretleme arasındaki fark

Kar marjı ile kâr marjı arasındaki fark, marjın satış eksi satılan malların maliyeti olması, kâr marjının ise satış fiyatını elde etmek için bir ürünün maliyetinin artırıldığı tutardır. Bu terimlerin kullanımındaki bir hata, büyük ölçüde çok yüksek veya düşük fiyat belirlemesine yol açarak sırasıyla satış kaybına veya kar kaybına neden olabilir. Aşırı yüksek veya düşük fiyatlar, rakipler ta

Daha fazla oku

Katkı payı oranı

Katkı payı oranı

Katkı payı oranı, bir şirketin satışları ile değişken giderleri arasındaki farktır ve yüzde olarak ifade edilir. Bir işletme tarafından üretilen toplam marj, sabit giderler için ödenebilecek ve bir kar elde edilebilecek toplam kazancı temsil eder. Tek bir birim satışında kullanıldığında, oran, söz konusu satıştan elde edilen kârın oranını ifade eder.Katkı marjı, sabit giderleri ve

Daha fazla oku

Kapanış girişleri

Kapanış girişleri

Kapanış girişleri, geçici hesaplardaki bakiyeleri kalıcı hesaplara kaydırmak için bir hesap döneminin sonunda manüel muhasebe sisteminde yapılan yevmiye kayıtlarıdır.Geçici hesap örnekleri, gelir, gider ve temettü ödenen hesaplardır. Bilançoda listelenen herhangi bir hesap (ödenen temettüler hariç) kalıcı bir hesaptır. Geçici bir hesap, bakiyel

Daha fazla oku

Satış günlüğü girişi

Satış günlüğü girişi

Bir satış günlüğü girişi, mal veya hizmetlerin satışından elde edilen geliri kaydeder. Bu yevmiye kaydının şu üç olayı kaydetmesi gerekir:Bir satışın kaydıMüşteriye satılan envanterdeki düşüşün kaydıSatış vergisi yükümlülüğünün kaydıGirişin içeriği, müşterinin nakit ödeme yapmasına veya kredinin uzatılmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Nakit satış durumunda giriş şu şekildedir:[borç] Nak

Daha fazla oku

Fırsat maliyeti tanımı

Fırsat maliyeti tanımı

Fırsat maliyeti, bir alternatif diğerine göre seçildiğinde kaybedilen kardır. Kavram, bir karar vermeden önce tüm makul alternatifleri incelemeyi hatırlatmak için kullanışlıdır. Örneğin, 1.000.000 $ 'a sahipsiniz ve bunu% 5 getiri sağlayacak bir ürün grubuna yatırım yapmayı seçiyorsunuz. Parayı% 7 getiri sağla

Daha fazla oku

Genel gider oranı

Genel gider oranı

Genel gider oranı, belirli bir raporlama dönemi için dolaylı maliyetlerin (genel gider olarak bilinir) toplamının bir tahsis tedbirine bölünmesiyle elde edilir. Genel giderlerin maliyeti, fiili maliyetlerden veya bütçelenmiş maliyetlerden oluşabilir. Doğrudan işçilik saatleri, makine süresi ve kullanılan kare görüntüleri gibi çok çeşitli olası tahsis önlemleri vardır. Bir şirket, dolaylı üreti

Daha fazla oku

Sermaye kazancı getirisi

Sermaye kazancı getirisi

Sermaye kazancı getirisi, bir yatırımdaki yüzde fiyat değerlenmesidir. Bir yatırımın fiyatındaki artışın orijinal edinme maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, bir menkul kıymet 100 dolardan satın alınır ve daha sonra 125 dolara satılırsa, sermaye kazancı getirisi% 25'tir. Bir yatırımın fiyatı sa

Daha fazla oku

Net kredi satışları

Net kredi satışları

Net kredi satışları, tüm satış iadeleri ve satış karşılıkları düşüldükten sonra, müşterilere kredili olarak izin verdiği bir işletme tarafından üretilen gelirlerdir. Net kredili satışlar, ödemesi anında nakit olarak yapılan satışı içermemektedir. Konsept, kalan satış günleri ve alacaklar cirosu gibi diğer ölçümler için ve ayrıca bir şirketin müşterilerine verdiği toplam kredi miktarının bir göstergesi olarak kullanışlıdır. Net kredi satışları, bir şirketin gevşek bir kredi

Daha fazla oku

Peşin ödenen gider muhasebesi

Peşin ödenen gider muhasebesi

Peşin Ödenmiş Giderlerin TanımıPeşin ödenmiş gider, bir hesap döneminde ödenen, ancak dayanak varlığın gelecek bir döneme kadar tüketilmeyeceği bir harcamadır. Varlık sonunda tüketildiğinde, masraf olarak ücretlendirilir. Birden fazla dönem boyunca tüketilirse, bir dizi karşılık gelen masraf olabilir.Bir kuruluşun bilançosunda

Daha fazla oku

Tahakkuk eden tatil ücreti nasıl hesaplanır

Tahakkuk eden tatil ücreti nasıl hesaplanır

Tahakkuk eden tatil ücreti, bir çalışanın bir şirketin çalışanlara sağlanan faydalar politikasına göre kazandığı, ancak henüz kullanılmayan veya ödenmeyen tatil süresidir. Bu, işveren için bir sorumluluktur. Tahakkuk eden tatil ücretinin muhasebesine ilişkin aşağıdaki tartışma tatil ücretine de uygulanabilir. Her çalışan için tahakkuk ed

Daha fazla oku

Hisse senetleri ve tahviller arasındaki fark

Hisse senetleri ve tahviller arasındaki fark

Hisse senetleri ve tahviller arasındaki fark, hisse senetlerinin bir işletmenin sahipliğindeki hisseler olması, tahvillerin ise ihraç eden kuruluşun gelecekte bir noktada geri ödemeyi taahhüt ettiği bir borç türüdür. Bir işletme için uygun bir sermaye yapısı sağlamak için iki tür finansman arasında bir denge sağlanmalıdır. Daha spesifik olarak, h

Daha fazla oku

Esnek bütçe farkı

Esnek bütçe farkı

Esnek bütçe, fiilen gerçekleşen satış etkinliği miktarına bağlı olarak farklı gelir ve gider seviyelerini gösteren bir bütçedir. Tipik olarak, fiili gelirler veya satılan fiili birimler esnek bir bütçe modeline eklenir ve bütçelenen gider seviyeleri, satış yüzdesine göre belirlenen formüllere dayalı olarak model tarafından otomatik olarak oluşturulur.Esnek bir bütçe farkı, esne

Daha fazla oku

Maliyet veya pazarın daha düşük olması (LCM)

Maliyet veya pazarın daha düşük olması (LCM)

Düşük Maliyet veya Pazara Genel BakışMaliyet veya piyasa kuralının düşük olması, bir işletmenin envanter maliyetini hangi maliyet daha düşükse - orijinal maliyet veya cari piyasa fiyatı - kaydetmesi gerektiğini belirtir. Bu durum tipik olarak envanterin kötüleşmesi veya geçerliliğini yitirmesi veya piyasa fiyatları düşmesi durumunda ortaya çıkar. Zamanın geçişi önceki koşu

Daha fazla oku

banka mutabakatı

banka mutabakatı

Banka Mutabakatına Genel BakışBir banka mutabakatı, bir nakit hesabı için bir işletmenin muhasebe kayıtlarındaki bakiyeleri bir banka ekstresindeki karşılık gelen bilgilerle eşleştirme sürecidir. Bu sürecin amacı, ikisi arasındaki farkları tespit etmek ve uygun şekilde muhasebe kayıtlarındaki değişiklikleri kayıt altına almaktır. Banka hesap özetindeki bil

Daha fazla oku

Piyasa değeri oranları

Piyasa değeri oranları

Piyasa değeri oranları, halka açık bir şirketin hisselerinin cari hisse fiyatını değerlendirmek için kullanılır. Bu oranlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar tarafından, bir şirketin hisselerinin aşırı veya düşük fiyatlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. En yaygın piyasa değeri oranları aşağıdaki gibidir:Hisse başına defter değeri . Toplam özkaynak tutarının, tedavüldeki

Daha fazla oku

Bilanço

Bilanço

Bilanço, belirli bir zamandaki bir işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını özetleyen bir rapordur. Genellikle kredi verenler, yatırımcılar ve alacaklılar tarafından bir işletmenin likiditesini tahmin etmek için kullanılır. Bilanço, bir işletmenin finansal tablolarında yer alan belgelerden biridir. Mali tablolardan bilanço

Daha fazla oku

Alacak hesapları günleri

Alacak hesapları günleri

Alacak hesapları günleri, bir müşteri faturasının tahsil edilmeden önce ödenmemiş olduğu gün sayısıdır. Ölçümün amacı, bir şirketin kredi ve tahsilat çabalarının saygın müşterilere kredi sağlamadaki etkinliğini ve ayrıca onlardan zamanında nakit tahsil etme yeteneğini belirlemektir. Ölçüm genellikle tek bir fatur

Daha fazla oku

Değişken maliyet örnekleri

Değişken maliyet örnekleri

Değişken maliyet, bir faaliyetteki değişikliklere bağlı olarak değişen bir maliyettir. Bir işletmede, "faaliyet" genellikle üretim hacmidir ve satış hacmi de bir başka tetikleyici olaydır. Bu nedenle, bir üründe bileşenler olarak kullanılan malzemeler, üretilen ürün birimlerinin sayısına göre doğrudan değiştiğinden değişken maliyetler olarak kabul edilir.Bir işletmedeki değişken maliy

Daha fazla oku

Dört temel mali tablo

Dört temel mali tablo

Okuyuculara bir işletmenin finansal sonuçları ve durumu hakkında genel bir fikir vermek için eksiksiz bir finansal tablolar seti kullanılır. Mali tablolar aşağıdaki gibi dört temel rapordan oluşmaktadır:Gelir tablosu . Raporlama döneminde oluşan gelir, gider ve kar / zararları sunar. Bu, bir işletmenin faaliyet sonuçlarını sunduğu için genellikle finansal tabloların en önemlisi olarak kabul edilir.Bilanço . Raporlama tari

Daha fazla oku

Alacak hesapları bir varlık mı yoksa gelir mi?

Alacak hesapları bir varlık mı yoksa gelir mi?

Alacak hesapları, bir müşterinin bir satıcıya borçlu olduğu tutardır. Bu nedenle, ileri bir tarihte nakde çevrilebileceği için bir varlıktır. Alacak hesapları, genellikle bir yıldan kısa bir sürede nakde çevrilebildiği için bilançoda dönen varlık olarak listelenir.Alacak tutarı yalnızca bir yıldan fazla bir süre içinde nakde dönüşürse, bunun yerine bilançoda uzun vadeli bir varlık olarak kaydedilir (muhtemelen alacak senedi olarak). Bazı alacakların hiçbir zaman tah

Daha fazla oku

Finans ve yönetim muhasebesi arasındaki fark

Finans ve yönetim muhasebesi arasındaki fark

Yaygın bir soru, finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi arasındaki farkları açıklamaktır, çünkü her biri farklı bir kariyer yolunu içerir. Genel olarak, mali muhasebe, muhasebe bilgilerinin mali tablolarda toplanmasına atıfta bulunurken, yönetim muhasebesi, ticari işlemleri muhasebeleştirmek için kullanılan dahili süreçlere atıfta bulunur. Aşağıdaki kategoriler

Daha fazla oku

Bütçe ile tahmin arasındaki fark

Bütçe ile tahmin arasındaki fark

Bütçe ile tahmin arasındaki temel fark, bir bütçenin bir işletmenin başarmak istediği şeyi planlaması, bir tahminin ise sonuçlara ilişkin gerçek beklentilerini genellikle çok daha özetlenmiş bir biçimde belirtmesidir.Temelde bütçe, bir işletmenin başarmak istediği şeyin nicel bir beklentisidir. Özellikleri:Bütçe, gel

Daha fazla oku

Kâr amacı gütmeyen muhasebe

Kâr amacı gütmeyen muhasebe

Kâr amacı gütmeyen kuruluş muhasebesi, kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yürütülen ticari işlemlere uygulanan benzersiz kayıt ve raporlama sistemini ifade eder. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, hiçbir mülkiyet payına sahip olmayan, kâr elde etmekten başka bir faaliyet amacı olan ve getiri beklemeyen üçüncü taraflardan önemli katkılar alan bir kuruluştur. Kâr amacı gütmeyen kuruluş mu

Daha fazla oku

Alacak hesaplarının yaşlanması

Alacak hesaplarının yaşlanması

Alacak hesapları yaşlandırması, ödenmemiş müşteri faturalarını ve kullanılmayan alacak dekontlarını tarih aralıklarına göre listeleyen bir rapordur. Yaşlandırma raporu, tahsilat personeli tarafından hangi faturaların vadesi geçmiş olduğunu belirlemek için kullanılan birincil araçtır. Bir toplama aracı olarak k

Daha fazla oku

Üretim bütçesi

Üretim bütçesi

Üretim Bütçesi TanımıÜretim bütçesi, üretilmesi gereken ürün birimlerinin sayısını hesaplar ve eldeki satış tahmini ile planlanan bitmiş ürün envanterinin bir kombinasyonundan türetilir (genellikle talepte beklenmedik artışları karşılamak için emniyet stoğu olarak) . Üretim bütçesi, tipik olarak, bir malzeme gereksinimleri planlama ortamında kullanıldığı gibi, bir "itme" üretim sistemi için hazırlanır.Üretim bütçesi tipik olarak aylık veya

Daha fazla oku

Net işletme sermayesi

Net işletme sermayesi

Net işletme sermayesi, tüm cari varlıkların ve cari borçların toplam tutarıdır. Bir işletmenin kısa vadeli likiditesini ölçmek için kullanılır ve aynı zamanda şirket yönetiminin varlıkları verimli bir şekilde kullanma kabiliyetine ilişkin genel bir izlenim elde etmek için de kullanılabilir. Net işletme sermayesini

Daha fazla oku

Birim katkı payı nasıl hesaplanır

Birim katkı payı nasıl hesaplanır

Birim katkı marjı, bir satış birimi ile ilişkili tüm değişken maliyetlerin ilgili gelirlerden çıkarılmasından sonraki kalan kısımdır. Bir birimin satılacağı minimum fiyatı belirlemek için kullanışlıdır (bu değişken maliyettir). Bu marj analizi, malların veya hizmetlerin satışı için geçerli olabilir. Birim katkı payı formülü şöyled

Daha fazla oku

Ön ödemeli sigorta

Ön ödemeli sigorta

Ön ödemeli sigorta, teminat süresinden önce ödenmiş bir sigorta sözleşmesi ile ilişkili ücrettir. Dolayısıyla ön ödemeli sigorta, sözleşmede belirtilen sürenin geçmesi ile henüz kullanılmamış bir sigorta sözleşmesi için harcanan tutardır. Ön ödemeli sigorta, muhasebe kayıtlarında, ilgili sigorta sözleşmesi kapsamındaki süre boyunca kademeli olarak gider yazılan bir varlık olarak değerlendirilir.Ön ödemeli sigorta, bilançoda hemen h

Daha fazla oku

Hesap planı

Hesap planı

Hesap planı, bir kuruluşun genel muhasebesinde kullanılan tüm hesapların bir listesidir. Grafik, muhasebe yazılımı tarafından bilgileri bir işletmenin finansal tablolarında toplamak için kullanılır. Grafik, belirli hesapları bulma görevini kolaylaştırmak için genellikle hesap numarasına göre sıralanır. Hesaplar genellikle sa

Daha fazla oku

Düzeltilmiş deneme bakiyesi örneği ve açıklaması

Düzeltilmiş deneme bakiyesi örneği ve açıklaması

Düzeltilmiş deneme bakiyesi, tüm hesaplarda düzeltme girişleri hazırlandıktan sonra bitiş bakiyelerinin bir listesidir. Bu girişlerin eklenmesinin amacı, deneme bakiyesinin ilk versiyonundaki hataları düzeltmek ve işletmenin finansal tablolarını, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları gibi bir muhasebe çerçevesine uygun hale getirmektir.Tüm düzeltmeler yapıldı

Daha fazla oku

Öz sermaye tanımı

Öz sermaye tanımı

Öz sermaye, bir işletmeye yatırımcılar tarafından adi veya imtiyazlı hisse senedi karşılığında ödenen fonlardır. Bu, borç finansmanının eklenebileceği bir işletmenin temel finansmanını temsil eder. Bir kez yatırıldıktan sonra, bu fonlar risk altındadır, çünkü kurumsal bir tasfiye durumunda yatırımcılar, diğer tüm alacaklıların talepleri ilk kez çözülene kadar geri ödenmeyecektir. Bu riske rağmen, yatırımcılar aşağıdaki

Daha fazla oku

Tedavüldeki hisseler nasıl hesaplanır

Tedavüldeki hisseler nasıl hesaplanır

Ödenmemiş hisseler, bir şirketin yatırımcılara ihraç ettiği toplam hisse sayısını ifade eder. Toplam tedavüldeki hisse sayısını bulmak için şu adımları izleyin:Söz konusu şirketin bilançosuna gidin ve raporun alt kısmına yakın olan öz sermaye bölümüne bakın.Tercih edilen hisse senedi için satır öğesine bakın. Bu satır, yatırımcılara periyodik

Daha fazla oku

Hissedarlara nakit akışı

Hissedarlara nakit akışı

Hissedarlara nakit akışı, bir şirketin hissedarlarına ödediği nakit miktarıdır. Bu tutar, bir raporlama döneminde ödenen nakit temettülerdir. Yatırımcılar, gelecekte daha büyük temettü potansiyelini ölçmek için, rutin olarak hissedarlara olan nakit akışını bir işletme tarafından üretilen toplam nakit akışı miktarıyla karşılaştırır.Temettülerin ek hisse senedi veya nak

Daha fazla oku

Yeniden Sipariş noktası

Yeniden Sipariş noktası

Yeniden sipariş noktası, önceden belirlenmiş miktarda stok yenileme envanterinin satın alınmasını tetikleyen eldeki birim miktardır. Satın alma süreci ve tedarikçinin yerine getirilmesi planlandığı gibi çalışırsa, yeniden sipariş noktası, eldeki envanterin sonunun tükendiği gibi ikmal envanterinin gelmesiyle sonuçlanmalıdır. Sonuç, eldeki toplam enva

Daha fazla oku

Gelir özeti hesabı

Gelir özeti hesabı

Gelir özet hesabı, bir hesap dönemi sonunda tüm gelir tablosu gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı geçici bir hesaptır. Gelir özeti hesabına aktarılan net tutar, işletmenin dönem boyunca katlandığı net kar veya net zarara eşittir. Bu nedenle, gelirin gelir tablosundan çıkarılması, gelir hesabının, dönemde kaydedilen toplam gelir tutarının borçlandırılması ve gelir özeti hesabının kredilendirilmesi anlamına gelir.Aynı şekilde, giderlerin gelir tablosu

Daha fazla oku

Brüt maliyet ile net maliyet arasındaki fark

Brüt maliyet ile net maliyet arasındaki fark

Brüt maliyet, bir nesnenin tüm edinme maliyetidir. Örneğin, bir makine satın aldığınızda, makinenin brüt maliyeti aşağıdakileri içerebilir:+ Ekipmanın satın alma fiyatı+ Ekipmanın satış vergisi+ Gümrük ücretleri (başka bir ülkeden alınmışsa)+ Nakliye maliyeti+ Makinenin konumlandırıldığı beton pedin maliyeti+ Ekipman montaj maliyeti+ Makineye güç sağlamak için kablolama maliyeti+ Test maliyetleri+ Çalışanları makineyi nasıl kullanacakları konusunda eğitme maliyeti= Brüt maliyetAçıktır ki, brüt maliyetler bir araya getirilirken dikkate alınması gereken çok sayıda yan maliyet olabilir.Brüt maliyet

Daha fazla oku

Amortisman gideri

Amortisman gideri

Amortisman gideri, bir maddi olmayan duran varlığın beklenen kullanım süresi boyunca silinmesidir ve varlığın tüketimini yansıtır. Bu indirim, kalan varlık bakiyesinin zamanla azalmasına neden olur. Bu indirim tutarı, gelir tablosunda, genellikle "amortisman ve itfa" satır öğesinde görünür.İtfa giderinin muhas

Daha fazla oku

Toplam varlıklar

Toplam varlıklar

Toplam varlıklar, bir kişi veya kuruluşun sahip olduğu toplam varlık tutarını ifade eder. Varlıklar, mal sahibine fayda sağlamak için zamanla harcanan ekonomik değeri olan öğelerdir. Sahibi bir işletme ise, bu varlıklar genellikle muhasebe kayıtlarına kaydedilir ve işletmenin bilançosunda görünür. Bu varlıkların buluna

Daha fazla oku

Sermaye kiralaması için kriterler

Sermaye kiralaması için kriterler

Sermaye kiralaması, kiraya verenin yalnızca kiralanan varlığı finanse ettiği ve diğer tüm mülkiyet haklarının kiracıya devredildiği bir kiralama işlemidir. Bu, varlığın, kiracının genel muhasebesindeki mülkü, sabit varlık olarak kaydedilmesine neden olur. Kiracı, daha yaygın faaliyet kiralaması durumunda tüm kira ödemesinin tutarının tersine, sadece sermaye kiralama ödemesinin faiz kısmını gider olarak kaydedebilir.Not: Sermaye kiralama kavramı, Mu

Daha fazla oku

Gelir tablosu ile bilançodaki amortisman arasındaki fark

Gelir tablosu ile bilançodaki amortisman arasındaki fark

Amortisman süresi hem gelir tablosunda hem de bilançoda bulunur. Gelir tablosunda, amortisman gideri olarak listelenir ve yalnızca o raporlama döneminde gidere yansıtılan amortisman tutarını ifade eder. Bilançoda, birikmiş amortisman olarak listelenir ve tüm sabit kıymetlere karşı tahakkuk eden birikmiş amortisman tutarını ifade eder. Birikmiş amortis

Daha fazla oku

Gelir tablosu hesapları

Gelir tablosu hesapları

Gelir tablosu hesapları, bir firmanın kar ve zarar tablosunda kullanılan genel muhasebedeki hesaplardır. Bu hesaplar genellikle bilançoyu derlemek için kullanılan hesaplardan sonra genel muhasebede konumlandırılır. Daha büyük bir kuruluş, çeşitli ürün grupları, departmanları ve bölümleriyle ilişkili gelirleri ve giderleri takip etmek için yüzlerce hatta binlerce gelir tablosu hesabına sahip olabilir. En sık kullanılan gelir

Daha fazla oku